ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

  • Ν2742/1999 [Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις]
  • Ν2508/1997 [Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας]
  • Ν1337/1983 [Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές διατάξεις]