ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ν1337/1983 [Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές διατάξεις]
 • Ν651/1977 [Περί καταργήσεως του ΝΔ349/1974, τροποποιήσεως των "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων]
 • Ν2308/1995 [Κτηματογράφηση και δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις  πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις]
 • Ν4030/2011 [Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις]
 • ΠΔ24-4-85 [Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους]
 • ΠΔ4-11-11 [Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους]
 • Ν3212/2003 [Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις]
 • Ν3937/2011 [Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις]
 • ΠΔ24-5-85 [Όροι δόμησης γηπέδων κείμενων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών]
 • ΠΔ02-03-81 [Οικισμοί προϋφιστάμενοι 1923, στερούμενοι εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου]
 • 19-10/13-11-1978 [Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών]