ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΜΠ)

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Γενική Συνέλευση στις 08/05/2014,
αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα, στον Τομέα Τοπογραφίας,
στην επιστημονική περιοχή «Προσδιορισμός θέσης με έμφαση στους κλειστούς χώρους».
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα πρέπει υποχρεωτικά:
α. να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό
με την περιοχή της προκήρυξης
β. να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα
γ. να αποδεχθούν το αντικείμενο διδακτορικής διατριβής μέσα στην περιοχή που έχει
προκηρυχθεί
δ. να έχουν γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής
να υποβάλουν στην Γραμματεία της Σχολής σχετική αίτηση, συνοδευμένη και από τα κατωτέρω
δικαιολογητικά τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία της επιλογής:
1. αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
2. βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνονται οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου,
οι δημοσιεύσεις και οι εργασίες του
3. δύο συστατικές επιστολές
4. ό, τι άλλα θετικά στοιχεία μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.
Η επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά από
πρόταση του Τομέα και εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία
της Σχολής στα τηλ.: 2107722781, 2107722761.

Λεπτομέρειες εδώ.